BAĞ-KUR HASTALIK KODLARI

0100 Tüberküloz

0200 Kanser

0300 Nefrotik Sendrom, Kronik Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli

0400 Uzun Süreli Kalp ve Damar Hastalıkları

0401 Kalp Yetmezliği

0402 Koroner Arter Hastalığı

0403 Disritmiler

0404 Periferik ve Serebral (Serebrovasküler) Damar Hastalıkları

0405 Arteriyel Hipertansiyon

0406 Doğuştan Kalp Hastalıkları

0407 Akut Romatizmal Ateş (ARA) ve Kapak Hastalıkları

0408 Hiperkolestrolemi, Hiperlipidemi

0409 Kardiyomiyopati

0410 Pulmoner Hipertansiyon

0411 Raynaud Hastalığı

0412 Pulmoner Tromboemboli

0413 Stend Sonrası ve Akut Koroner Sendrom Tanılı Klopidogrel (3 ay)

0414 İlaçlı Stend Sonrası Klopidogrel (6 ay)

0415 12 Ay Kullanım Klopidogrel

0500 Solunum Sistemi Hastalıkları

0501 Astım

0502 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

0503 Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

0504 Bronşektazi

0505 Akciğer Kisthidatiği

0600 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

0601 Hepatit B (Gastro)

0602 Hepatit C (Gastro)

0603 Hepatit D (Gastro)

0604 Otoimmun Hepatit (Gastro)

0605 Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)

0606 İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

0607 Kronik Karaciğer Hastalıkları

0608 Korozif Gastrointestinal Yanıklar

0609 Wilson Hastalığı

0610 Ekzokrin Pankreas Bozuklukları

0700 Endokrin Sistem Hastalıkları

0701 Hipofiz Yetmezliği

0702 Hipogonadizm

0703 Diabetes İnsipitus

0704 Hipofiz Hormon Fazlalığı (Akromegali, Hiperprolaktinemi)

0705 Puberte Prekoks

0706 Diabetes Mellitus

0707 Hiperinsülinemiye Bağlı Hipoglisemiler

0708 Hipoparatiroidi

0709 Hiperparatiroidi

0710 Adrenal Yetmezliği

0711 Adrenal Hiperfonksiyonu

0712 Rezistan Rickets ve Osteomalazi

0713 Senil ve Postmenopozal Osteoporoz Haricinde; Juvenil Osteoporoz, Kronik Steroid Kullanımına Bağlı Oluşan Osteoporoz, Paget Hastalığı, Osteogenezis İmperfekta, Osteokondrodisplazi

0714 Fosfor Metabolizması Bozuklukları

0715 Nöroendokrin Tümörler

0716 Hiperkalsiüri

0800 Kan Hastalıkları

0801 Kan Hastalıklarında Raporda Belirtilmek Şartı ile Muaf

0900 Konnektif Doku Hastalıkları

1000 Kronik Nörolojik Hastalıklar

1001 Miyopatiler

1002 Mitokondriyal Sitopatiler

1003 Myotoniler

1004 Myasthenia Gravis

1005 Motor Nöron (A.L.S)

1006 Parkinson Hastalığı

1007 Distoniler, Hemifasial Spazm

1008 Epilepsi, Narkolepsi ve Febrilkonvülziyonlar

1009 Demiyelinizan Hastalıklar (Lökodistrofi, Multiply Skleroz v.b)

1010 Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) Hastalığı

1011 Demans

1012 Oral Beslenmenin Mümkün Olmadığı Kronik Nörolojik ve Kas Hastalıkları

1013 Serebral Palsy

1014 Trigeminal Nevralji

1015 Spastisite

1016 Nöropatik Ağrı

1100 Psikiyatrik Hastalıklar

1101 Genel Tıbbi Duruma Bağlı Mental Bozukluklar

1102 Demans

1103 Şizofreni, şizoaffektif Bozukluk, Sanrısal Bozukluk, Atipik Psikoz, şizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozukluğu

1104 Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozukluk,Yeme Bozuklukları, Unipolar Depresyon, Distimik Bozukluklarda ve SB’ndan Onaylı Endikasyonu Bulunan İlaçlar)

1105 Bronşektazi

1200 Göz Hastalıkları

1201 Glokom

1202 Kronik ve Nükseden Üveitler, Tiroide Bağlı Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi, Keratoplasti Red Reaksiyonu

1203 Koroid Neovasküler Membranı Olan Tüm Makula Hastalıkları

1204 Kuru Göz Sendromu (Schimer Testi 5 mm ve Altında Olacak)

1300 Cilt Hastalıkları

1301 Psoriazis, Vitiligo

1302 Ichthyosis

1303 Pemfigus

1304 Mukozis Fungoides

1305 Hidraadenitis Suppurativa

1306 Epidermolysis Bullosa

1307 Liken

1308 Pyoderma Gangronosum

1400 Enfeksiyon Hastalıkları

1401 Hepatit B Enfeksiyon

1402 Hepatit C Enfeksiyon

1403 Hepatit D Enfeksiyon

1404 HIV/AIDS Enfeksiyonu

1500 Diğer Hastalıklar

1501 Amiloidozis

1502 Behçet Hastalığı

1503 Sarkoidosis

1504 Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları ( Madde 12.7.15.'e giren hastalıklar)

1505 Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)

1506 Allerjik Hastalıklar

1507 Osteomiyelit

1508 Nörojenik Mesane

1509 Çölyak Hastalığı

1510 RSV İmmunoglobulini

2000 EK-2 Listede Yer Almayan Hastalıklar (Hasta Katılım Paylı)

2001 İlacın endikasyon, Maksimum Dozu İçin ilaca ve şahsa Sağlık Bakanlığı Tarafından Verilen Rapor (Hasta Katılım Paylı)

2002 Senil ve Postmenopozal Osteoporoz

2003 Obezite

2004 İnterfilite

2005 Migren

2006 Aşılar (Arı Venom Aşısı ve Hepatit A Aşısı Hariç)

2100 EK-2 Listede Yer Almayan Hastalıklar (Hasta Katılım Paysız)

2101 İlacın Endikasyon, Maksimum Dozu İçin İlaca ve şahsa Sağlık Bakanlığı Tarafından Verilen Rapor (Hasta Katılım Paysız)