T.E.B.'nden

T.E.B.'nin yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 07.12.2005 tarih 60281 sayılı yazıda;

“Klozapin etkin maddesini içeren ilaçları” kullanan hastalarda, tedavinin ilk 18 haftasında daha sık olmak üzere, bazı hastalarda ise daha sonraki yıllarda da agranülositoz riski ortaya çıktığından bu ilaçların güvenli kullanımını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda klozapin kullanımının aşağıdaki kurallara bağlandığı bildirilmektedir.

1. Söz konusu ilaçlar reçete edildiğinde, reçete ile birlikte formatı ekte gönderilen ve ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılacak olan “Klozapin Granülosit İzlem Formu” nun da hekimler tarafından doldurulacağı; doldurulan bu formun eczaneler aracılığı ile geri ödeme kurumuna reçete ile birlikte gönderileceği, ilacın ödemesini kendi yapan hastalarda da ilacın hastaya temininde eczacı tarafından mutlaka bu formun aranması ve eczanede alıkonulması gerektiği;

Uygulamaya 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren başlanacağı bildirilmektedir.

2. İlacın başlandıktan sonraki ilk 18 hafta içinde haftada bir, daha sonrasında ise dört haftada bir lökosit ve mümkünse nötrofil sayımının yaptırılacağı,

3. Söz konusu ilaçların hastada ilk kullanımına psikiyatrist ya da nöroloji uzmanları tarafından başlanabileceği,

4. Hastaya verilecek ilaç raporlarının süresinin en fazla altı ay olacağı,

5. Sağlık kurulu raporu varsa, ilacın pratisyen hekimlerce de yukarıdaki kurallara uyma zorunluluğu ile reçetelenebileceği ayrıca ilaca başlandıktan sonraki ilk 18 hafta içinde haftada bir, daha sonrasında ise dört haftada bir lökosit ve mümkünse nötrofil sayımının yaptırılması; “Klozapin Granülosit İzlem Formu”nun doldurulması gerektiği bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Eki: 2


[Ek dosya için tıklayınız...]