Ertuğrulgazi Mah. Damar Sk. No:34 Tepebaşı/Eskişehir     0 222 221 2686     eczoda@eeo.org.tr   

Kıdem tazminatından yararlanmak için iki temel şart aranmaktadır.  

 • İşçinin aynı işverene ait aynı veya farklı işyerlerinde en az bir yıl çalışmasının bulunması,
 • İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde  sonlandırılması, 

İşçinin işten ayrılırken kıdem tazminatı almasını sağlayan haller ise ; 

 • İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında bir sebeple  iş sözleşmesinin feshi, 
 • İşçi tarafından 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinde gösterilen sebeplerle iş sözleşmesinin  feshi, 
 • Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin feshi, 
 • İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya  malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin feshi, 
 • Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona  erdirmesi, 
 • İşçinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi ,
4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi gereği iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

İş sözleşmeleri;

 • İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 • -İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesheden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Öte yandan; iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmemektedir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle derhal fesih esasları dışında bir nedenle ve feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi için de geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı alma hakkı doğabilmektedir.

İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri haklı nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu durumda ihbar tazminatı hakkı oluşmamaktadır.

 İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi, ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

Yıllık izin süresi, işyerindeki kıdeme göre hesaplanır. Eğer işçinin işyerinde

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) hizmeti varsa yıllık izin süresi 14 günden;
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmeti varsa 20 günden;
 • 15 yıl ve daha fazla hizmeti varsa 26 günden az olamaz.

 

Bir yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) hizmeti olanlar, ancak 5 yıllık hizmet sürelerini doldurduktan sonra hak kazandıkları yıllık izinlerini 20 gün üzerinden kullanabilirler.

4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendi, iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Bu kapsamda, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedilebilmektedir.

Bu durumda çalışana noter vasıtasıyla ihtar  gönderilmesi, devamsızlık halinin bildirilmesi ve iş akdini sona erdirilmesi mümkündür.

İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkündür. Rapor süresinin kişinin çalışma süresine isabet eden bildirim süresini 6 hafta aşması durumunda işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durum işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.

Yeni malik tarafından ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilmesi için ;

 • Kira sözleşmesinin belirsiz süreli olması halinde taşınmazı satın alan yeni malik taşınmazı edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, altı ay sonra dava açarak sözleşmenin feshini ve kiracının tahliyesini isteyebilir.
 • Kira sözleşmesinin belirli süreli olması halinde taşınmazı satın alan yeni malik, taşınmazı edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, altı ay sonra dava açarak sözleşmenin feshini ve kiracının tahliyesini isteyebileceği gibi sözleşmenin son erme tarihinden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılabilir.
Örnekleme yapılarak fatura incelenmesi yöntemini kabul eden eczacı tarafından Kuruma gönderilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde “Ödeme Yönetmeliği”ne göre örnekleme yöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenir ve inceleme sonucunda tespit edilen hata oranı reçetelerin kendi gruplarına uygulanarak ödeme gerçekleştirilmektedir.

Hata oranı , A grubu reçetelerde %3’ün, B grubu reçetelerde %5’in, C grubu reçetelerde %3’ün üzerinde olması halinde , Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilebilir. İlgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen gruptaki tüm reçeteler incelenir.

Hata oranı , A grubu reçetelerde %3’ün, B grubu reçetelerde %5’in, C grubu reçetelerde %3’ün altında olması halinde , Eczacı tarafından yalnızca kesinti yapılan reçetelerin tamamının incelenmesi uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilebilir. İlgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen reçeteler incelenir.

İtirazlar, Eczane İtiraz Komisyonu tarafından incelenir, kararlar oyçokluğu ile verilir. Oy çokluğunun sağlanamadığı durumlarda Eczane İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonunda İtiraz İnceleme Komisyonuna gönderilir.

Komisyon kararında kesintinin yapılması/devamı yönünde karar çıkmış ise bu karara karşı tedbir talepli dava açmak mümkündür. Aksi halde eczacının Kurum nezdindeki alacaklarından mahsup edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ‘ün 5. maddesinde yer alan fiillerin tespiti halinde eczacının yazılı savunması istenir.

Eczacı, savunma talep yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Kurum’a teslim etmelidir.

 Talep edilmesi halinde soruşturmanın gizliliğine riayet edilerek savunma istenilen konuyla ilgili eczacının Protokol kapsamında yaptığı iş ve işlemlere yönelik bilgi ve belgelerin birer örneği eczacıya verilir.

Kurumun taşra birimleri tarafından yapılan inceleme/kontrol vb. işlemler sonucunda Protokolün (5) numaralı maddesi kapsamında fiillerin ilk tespiti halinde eczacının Protokolün (5.2) numaralı maddesi kapsamında savunması alınır ve Kurum taşra teşkilatınca değerlendirilir.

 Yapılan değerlendirme sonucu eczaneye tebliğ edilir.

 Eczane tarafından, tebligatın eczaneye ulaşmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde işlemin “Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilmesi için yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

 İtiraz, itirazı takip eden 15 (onbeş) iş günü içerisinde oluşturulacak “Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu” marifetiyle değerlendirilir.

Komisyon kararları nihai olup, kararlara ilişkin olarak Kuruma başka bir itirazda bulunulamaz.

Komisyon kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Cezai şart tutarı, tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) işgünü içerisinde eczacı tarafından talep edilmesi halinde 6 (altı) eşit taksitte tahsil edilebilir. Tahsilat, eczanenin Kurumdan alacağı bulunması halinde, alacağından taksitle mahsup edilmesi şeklinde de yapılabilir. Ancak eczacının, alacağının cezai şart tutarını karşılamaması, alacağının olmaması veya taksitlerini ödememesi halinde, ceza miktarı genel hükümlere göre tahsil edilir.