1-Raporlu hastaların kurum değiştirmesi halinde T.C. numaraları raporda yazması durumunda ve doğru olması kaydıyla raporların değiştirilmesine gerek yoktur.

2-Karnesi olmayan hastaların reçetelerinin üzerine sicil numarası ve karne numarası yazılmasına gerek yoktur.

3-T.C. kimlik numarası ile işlem yapılan reçetede doktorun, hastanın ismini veya soyadını yanlış yazması kesinti sebebidir. Ancak protokol defteri kayıtları ile bu yanlışlık ispatlanırsa kesinti iade edilir.
Reçetede hasta adı ya da soyadında tek harf hatası olduğu durumda hastanın nüfus cüzdanı fotokopisi alınmalıdır.

4-Yurt dışı reçetelerinin her ay faturalandırılmaması, diğer reçetelerden ayrı kolilenerek teslim edilmemesi, eczaneler tarafından sayısının az olması gerekçesiyle zamanında faturalandırılmaması toplu olarak faturalandırılması ödemelerde sıkıntı yaratmaktadır. Şu an diğer reçeteler gibi zamanında incelenmekte ve ödemeleri de zamanında yapılmaktadır.

5- Rapor düzeltmelerinde raporu çıkaran hekime ulaşılamazsa aynı dalda sorumlu hekim ya da başhekim tarafından düzeltme yapılıp kaşelenir, onaylanır

6-Osteoporoz ilaçları verilirken KMY ölçümleri için SUT’da belirtilen femur ve lomber bölgeden yapılan ölçümler esas alınacağından, tüm vücut ölçümünde bu bölgeler belirtilmiyor ise bu ölçümler kabul edilmez. Ayrıca 01.01.2009 tarihinden itibaren osteoporoz cinsi belirtilecektir. Eksiklikler doktor el yazısı ile giderilebilir.
01.06.2009 tarihinde itibaren endikasyonlarından dolayı protelos ve boviva erkek hastalarda ödenmeyecektir.

7-Fatura sonlandırması yapıldıktan sonra, döküm listelerinde herhangi bir hata durumunda Müdürlüğümüze fax ile sorun ayrıntılı olarak yazıldığı zaman fatura iptali veya fatura düzeltme işlemleri ile sorun giderilmektedir.

8-18 yaş altı Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki hastaların provizyon alınamaması durumunda Nüfus Cüzdan fotokopisi reçeteye eklenmek zorundadır.
18 yaş altında çocukların girişi anne babanın sosyal güvencesi üzerinden yapılmalıdır. Yeşil kartlıların çocuklarının da yeşil karttan girişi yapılmalıdır. Yeşil karttan girişi mümkün olmayıp SGK provizyonunda 18 yaş altı kodunda aktif olan çocuklar provizyon onay verdiği için problem olmamaktadır.
Daha önce 18 yaş altında aktif olup son zamanlarda sistemden kaynaklanan nedenlerle provizyonda kaydı çıkmayan çocuklar için manuel fatura düzenlenebilir.

9-Raporda etken madde adı alt alta yazıldığı takdirde kombine preparatlar verilmez. Pulmıcort sprey budesonıd içerir. Foradil inh. Formetorol fumarat içerir. Symbıcort turbohaler budesonid+ formetorol fumarat içerir.

10-Raporda etken madde+hidroklorotiyazid yazılı ise karşılığı olan ilaç verilir. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren SUT’ a göre etken madde adı tam olarak raporda belirtilmelidir. Bu nedenle raporda valsartan yazıldığında Dıovan verilmeli, Valsartan+ hidroklorotiyazid yazılmış ise Co- Dıovan verilmelidir. (01.06.2009 tarihi itibari ile eski tarihli raporlar da dahil tüm raporlar buna göre düzeltilmelidir)

11- Karebarkodlu sürsaj etiketi kullanılan ambalajlarda sürsaj etiketi kısmı ile beraber ilacın kutusundan ilacın isminin okunduğu bölge ile kesilmesi gerekmektedir.

12-Üretilmeyen ilaçlar sistemde aktif olduğu için bunlar üzerinden ödeme yapılmaktadır. (vermidon, parol, doxium, caldevita…)

13-Raporda Formaterol Fumarat yerine formaterol yazılması da yeterlidir.

14-Raporlarda herhangi bir şekilde doz arttırılması gerektiğinde, doktor tarafından raporda belirtilmek kaydı ile ilaçlar verilebilir. Fakat doz artırımı nedeniyle hastanın elinde ilaç var görüldüğü zaman Müdürlüğümüze dilekçe ve ekinde sağlık karnesi fotokopisi, rapor fotokopisi ile sorun giderilmektedir.

15-Yasmin tablet kontrasepsiyon dışındaki endikasyonlarında kullanım raporu ile verilir. Raporları sadece kadın doğum uzmanı, iç hastalıkları Uzmanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı, ortopedi ve aile hekimi uzmanları(sertifikalı olanlar değil) çıkarabilir.

16- Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler (NEOTİGASON , ROACUTANE), taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla en fazla bir aylık dozda, reçete edildiği takdirde bedeli ödenir. Belirtilmediği takdirde reçete iade edilmez, kesinti yapılır.
Lansor 28 tb için reçetede bir aylık ibaresi aranmamakta, 2 kutu verilebilmesi için 1 aylık yazması gerekmektedir.

17-Hiperlipidemi raporlarında LDL ve trigliserid değerleri yazılı ise ayrıca belge istenmeyecektir. LDL değerinin rapor üzerine sonradan el yazısı ile eklenmesi kabul edilmemektedir. Belge tarihleri rapor tarihinde en fazla 6 ay geriye dönük olabilir.

18-Protokolde endikasyon uyumuna bakılacak durumları belirtirken 12.7.1. ve 12.7.30 maddelerinde etken madde adı geçen ve endikasyon belirtilen ilaçlarda endikasyon uyumu aranacağı belirtilmiştir.

19-LYRICA tb. Endikasyon uyumu aranacak ilaçlardandır. Bu nedenle prospektüs endikasyonları dahilinde ödenir. Bunlarda sadece nöropatik ağrı ve epilepsi teşhisleridir. Demiyelizan hastalıklar(multipl skleroz v.b.) ve SSPE hastalıklarında rapor olduğunda endikasyon uyumu aranmadan muaf olarak ödenir.

20- Klasik ovulasyon indüksiyon; her siklus için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğu belirtilecek ve gerekli ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından reçete edilecektir. Raporun aslı alınacaktır.
Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.

21-Humulin R, M, N için insülin yazılması yeterlidir. Lantus için glarjin insülin, Levemir için insülin detemir, Novorapid için insülin aspart yazılması gereklidir.
İnsülin raporlarında kartuş, flakon penfill, flexpen olarak formun belirtilmesi gerekmemektedir.

22-Xenical sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Her reçeteye hastanın bir önceki reçetesine göre kaybettiği kilo, diyet ve egzersize uyduğu, BMI değeri hekim tarafından yazılır, kaşelenir ve de imzalanır ve 1 aylık dozda ilaç verilir.

23-Raporda etken madde doz ve mg belirtildiğinde belirtilen doz ve mg. ın üzerine çıkmamak kaydıyla düşük doz verilebilir. Örneğin raporda dozu 10 mg olarak belirtilen bir ilaç 5 mg 1×1 veya 5 mg 2×1 olarak reçete edilebilir. Ya da raporda dozu 50mg 2×1 olan bir ilaç 100mg 1×1 olarak reçete edilebilir. Reçeteye yazılan dozun aynen karşılanması gerekmektedir. Reçeteden daha düşük doz verilemez.
Reçetede yazan dozdaki ilacın daha küçük dozdaki formunun verilmesi ise uyarı nedenidir. Agumentin 400 mg yerine Agumentin 200 mg, norvasc 10mg yerine norvasc 5 mg verilememektedir. 14 tb olarak yazılan bir ilacın yerine 10 tb verilebilir.

24-Raporda alendronat etken maddesi yazılı ise FOSAMAX verilir. Alendronat-kolikalsiferol yazılı ise FOSAVANCE verilir.

25-Diyalize giren hastalarda Eritropoietin ve darbepoetin verilirken hemoglobin değeri 11 olduğunda idame doza geçilir.

26-Lipid düşürücü ilaçlardan statin için LDL 160’ın üzerinde olduğu durumlarda diyabet, akut koroner sendrom gibi SUT’ta belirtilen hastalığı olanlarda 100’ün üzerinde, 65 yaş üzerindeki hipertansiyon hastalarında ise 130’un üzerinde olduğu durumlarda ödenir. Statin dışındakilerde trigliserid düzeyinin 300’ün üzerinde olduğu durumlarda bahsedilen hastalıklarda ise 200’ün üzerinde olduğu durumlarda kullanılır. Diyabet ve koroner arter hastalıkları var ise rapor ile belgelendirilmelidir.

27-Sistem eşdeğer göstermediğinde eşdeğer ilaç verilecekse, kaşe basılarak onaylanır ve verilir. Ucuz olan ilaç üzerinden sisteme giriş yapılır.
Provizyondan eşdeğer görülen ilaçlar çıktıda E harfini vermektedir. Bu durumda eşdeğer kaşesine gerek kalmamaktadır.

28-Özel hastanelerde yazılan diş hekimleri reçeteleri protokolün 3.1. maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği üzere ödenmez.

29-ICD 10 kodu raporun esas tanısını gösterir. ICD 10 koduna uygun Ek-2 muafiyet tanısı doktorların el yazı ile bile olsa yazılmalıdır. ICD 10 olmayan raporlarda yeni rapor çıkartılmasına gerek yoktur. Doktor tarafından elle ilave edilerek imzalandığında kabul edilir.

30-Raporlarda etken madde isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır. Etken maddeler açıkça belirtilmelidir. Ancak hem reçetede hem raporda Ca, Cl, HCl gibi tuzların kısaltması kabul edilmektedir.

31-Provizyon sistemindeki ilaç kartları güncel hale getirilmeye çalışılmaktadır. Halen bazı ilaçlarda sorun vardır. Bu nedenle maksimum doz mutlaka prospektüsten bakılmalıdır. Ayrıca reçetede yazılı iki ilaçla aynı etken maddenin varlığında o etken maddenin maksimum dozuna bakılmalıdır. Sistem bu iki ilaçtaki etken maddenin aynı olduğu şeklinde bir uyarı vermez.

32- Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis, ilgili hekimin ıslak imzası ve bilgileri yer alacaktır. SUT eki EK-2/F Listesinde yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.

33-Klopidogrel verilirken anjiyografi yapıldığı tarihin raporda belirtildiği durumlarda anjiyografi belgesi istemeye gerek yoktur. Aynı şekilde stent takılan hastalarda da stent takılan tarih raporda belirtildiğinde ek belgeye gerek yoktur. Arteriosklerotik Kalp Hastalığı ve İskemik Kalp Hastalığı Koroner Arter Hastalığı kapsamında değerlendirilir. Klopidogreller Periferik ve Serebrovasküler Hastalıklar tanısı ile verilebilir. Anjiyo belgelerinin süresi yoktur. Rapor yenilenmesi durumunda eski anjiyo belgeleri de eklenebilir.

34-Erkek hastalarda Primer infertilite tanılı rapor çıkartılması hususu SGK Genel Müdürlüğü’ne sorulmuştur. Cevap ulaştığında odamız kanalı ile duyurulacaktır. Bu süreçte erkek infertilitesi raporları ödenmeyecektir

35- Aldara krem sadece yüzeysel bazal hücreli karsinom tanılı rapor ile ödenmektedir. Provizyon girişi 20.00 kodu ile katılım paylı olarak yapılmaktadır. Diğer endikasyonlarında ödemesi yapılmamaktadır.

36-Ensure gibi oral beslenme solusyonlarını rapor varlığında aile hekimleri de yazabilir.

37-Gababentin sadece diyabetik nöropatide ve Demiyelizan hastalıklar(multipl skleroz v.b.) ve SSPE hastalıklarında rapor olduğunda endikasyon uyumu aranmadan muaf olarak ödenir.
Gabapentin etken maddesinin postherpetik nöraljide muafiyeti kalkmıştır. Gabapentinin muaf verilebilmesi için raporun ICD 10 kodu G63.2 Diabetik polinöropati olarak çıkmalıdır. G62 Polinöropatiler ICD kodu ile nöropatik ağrı tanısında katılım paylı verilir.

38- Atrial Fibrilasyon Disritmi kapsamında değerlendirilir.

39-İnsüline bağımlı olmayan Diyabetes Mellitus (Tip II) raporları ile insülin verilebilir.

40-Vatansız ve sığınmacılar Emniyet Müdürlüğü veya valilikten alacakları geçici vatandaşlık numaraları ile SGK’ya başvurup kayıt oluşturacaklar. Sisteme 700004 kodu ile reçete girişi yapılacaktır. Anne, baba, eş ve çocuklar için ayrı kayıt gerekmektedir.

41-Türkiyede yaşayan yabancı uyruklu kiler Türkiye’de 1 yıl ikametini göstermek için iç işleri bakanlığından belge aldığı takdirde 700007 kodu ile GSS’den yaralanır.

42-İşsizlik ödeneği alan sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler bu belge süresi sonuna kadar olan ilaçlarını alabilir. Sistemde 700006 kodu ile reçete girişi yapılmaktadır.

43- SGK Çalışanlarının reçeteleri provizyonda SSK Kurum çalışanı olarak girilecektir.

44- Reçetede birden fazla kutu ilaç varsa hem rakam hem yazı ile yazılması gerekmektedir.

45- Aile hekimleri uzmanları özel uzmanlık dalı gerektirmeyen DM, Hipertansiyon gibi raporlarını çıkarabilmekte ve sistemde 11990102 kodu ile girişi yapılmaktadır. Ancak kolesterol raporları kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp damar cerrahisi uzmanlarınca çıkarılabilmekte aile hekimi uzmanları çıkaramamaktadır.

46-Tüm ilaçlarda kupürün soyarak eklenmesi yasak olup kutu ile kesilmesi gerekmektedir.

47-Yenidoğan bebeğe anne üzerinden bir hafta reçete yazılabilir.

48-İşyeri ya da kurum hekimleri sadece görev yaptıkları yerde çalışan hastalara reçete yazabilmektedir. Emekli olan hastalara ya da dışardan kimselere reçete yazma yetkileri yoktur. Aile hekimliği sertifikası alan kurum hekimleri de sadece çalışanlara reçete yazabilir. Bu hekimler tüm uzman hekimlerce reçete edilebilen ilaçları da yazma ile yetkilidir ancak aile hekimliği sertifikası ile kurum dışındaki hastalara yazma yetkisi yoktur.

49-Sağlık Bakanlığı endikasyon izninde geçen süre aşılamaz. Süre belirtilmediyse rapor bitiş tarihi geçerlidir. Raporun yenilendiği durumda tekrar izin alınmalıdır.

50-Majistral ilaçlarda 10 gün hesaplanamayan dozlarda 10 günlük tedavi ibaresi aranacaktır.

51-Parazit tedavisinde andazol “aile tedavisi” yazdığında büyük form verilebilir.

52-İade reçeteler eczaneye tebliğinden 15 gün sonrasına kadar eksikliği giderilip kuruma verilmelidir. Aksi halde iade edilen reçete örnekleme ile kesilir.

53-Eczane ünvanı ve mesul müdür değişikliği, Nakil veya adres değişikliği 15 gün içinde ruhsat fotokopisi ve dilekçe ile kuruma bildirilir. Eczane kapanışının da SGK’ya bildirimi zorunludur.

54- Sadece aile hekimliklerinden çıkan bilgisayar çıktısı reçeteler kabul edilmektedir. Bu reçetelerde doktor kaşe bilgilerinin de bilgisayar çıktısında bulunması durumunda ayrıca kaşe aranmamaktadır. Islak imza mutlaka olmalıdır. Bu reçeteler üzerinde yapılan düzeltmeler doktor el yazısı yapılabilir kaşe ve ıslak imza ile onaylanır.

55-Kesintilere itiraz için SGK İtiraz komisyonuna iletilen dilekçelerin sonuçları her eczaneye SGK tarafından mesaj ile bildirilmektedir.

56- Reçetede etken madde yazılmış ise, bu etken maddeyi içeren piyasadaki en ucuz ilaç verilir.

57- Aile hekimleri tarafından düzenlenen elektronik reçetelerde ilaç adı yazıldıktan sonra adet girilmediği durumda reçetede 0(sıfır) kutu görülmektedir. En az bir kutu verilebileceği için bu reçetelerde reçetede adı geçen ilaç bir kutu olarak karşılanabilir.


20.03.2018  204854 Kez Görüntülendi...